De Burcht

'een veilige plek om (op) te groeien'

Algemene voorwaarden De Burcht Mini-BSO
Gastouder Adri van Ommen

Deze voorwaarden gelden voor alle opvanguren.

Inhoud

  1. Gebruikte begrippen
  2. Openingstijden, ziekte en afwezigheid
  3. Contract
  4. Verantwoordelijkheden
  5. Privacy

1. Gebruikte begrippen

Mini-BSO

Het in eigen huis opvangen van één of meerdere kinderen uit één of meerdere gezinnen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met een maximum van zes kinderen tegelijk.

Gastouder

Degene die de opvang van kinderen uit andere gezinnen verzorgt. Bij De Burcht mini-BSO, Adri van Ommen

Vraagouder

De ouder/verzorger van het op te vangen kind/ de op te vangen kinderen.

Gastouderbureau

Organisatie die zo staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinder- en Peuteropvang en bemiddelt tussen Adri en vraagouder. Regelt in dat geval ook de uitbetaling van de uren aan Adri.

Contract

De afspraken tussen Adri en de vraagouder zoals schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Opvanguren

De uren waarin het kind wordt opgevangen.

Opvangvergoeding

Het bedrag dat de gastouder ontvangt voor de geboden gastouderopvang.

Achterwacht

Iemand (geen gastouder) die de opvang waarneemt in geval van calamiteiten.

Noodopvang

Opvang bij een andere gastouder thuis bij onverwachte verhindering van Adri.

Vervangende gastouder

Een andere gastouder die in haar eigen huis de opvang overneemt tijdens vrije dagen van Adri.

2. Openingstijden, ziekte en afwezigheid

Openingstijden tijdens reguliere schoolweken

De Burcht mini-BSO is op reguliere schooldagen op maandag, dinsdag en donderdag van 6.45 - 8.45 uur en van 14.00 - 18.00 uur.
woensdag en vrijdag van 6.45 - 8.45 uur en van 11.45 - 18.00 uur.
Afwijken van deze uren/dagen is mogelijk in overleg met Adri.

Openingstijden tijdens schoolvakanties

De Burcht mini-BSO is tijdens schoolvakanties open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 7.00 - 18.00 uur.
Afname van deze dagen moet minimaal 14 dagen voor de betreffende vakantie per e-mail worden bevestigd.
Opvang op vrijdag is tijdens vakanties uitsluitend in overleg mogelijk.

Openingstijden tijdens feestdagen

De Burcht mini-BSO is tijdens feestdagen gesloten.

Schoolvakanties/schoolvrije dagen

Bij aanvang van ieder schooljaar krijgt Adri van de vraagouder een overzicht van de schoolvakanties/schoolvrije dagen van hun kind(eren).
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van vakanties/schoolvrije dagen wordt er afgesproken of en op welke tijden er opvang nodig is. Het initiatief hiervoor ligt bij de vraagouders. Indien er niet tijdig wordt aangegeven wanneer er opvang nodig is, kan het zijn dat Adri niet beschikbaar is.

Reserveren flexibele opvang/extra uren

Beschikbaarheid van extra uren en flexibele opvang is afhankelijk van de werktijden van Adri en het aantal beschikbaren kindplaatsen (maximaal 6). Het kan dus voorkomen dat bepaalde uren niet beschikbaar zijn.
Flexibele uren en extra uren kunnen via e-mail aangevraagd worden. Pas wanneer er via de e-mail bevestiging is gegeven, staan de uren ook gereserveerd.

Afwijken van afgesproken uren

Afzegging van afgesproken uren moet minimaal 48 uur voor de afgesproken aanvangstijd via e-mail doorgegeven worden, anders worden de besproken uren in rekening gebracht.
Dit geldt ook bij ziekte van het kind/de vraagouder.

Vakantie en vrije dagen van Adri

Adri geeft haar vakanties en geplande vrije dagen uiterlijk 28 dagen van te voren door aan de vraagouders.
Tijdens de vakanties en geplande vrije dagen van Adri hoeven vraagouders geen opvangvergoeding te betalen aan Adri.

Ziekte/onverwachte verhindering van Adri

Wanneer Adri onverwacht verhinderd is, stelt ze de vraagouder(s) van de kinderen die zouden komen, daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
De vraagouder(s) moeten zelf voor vervanging zorgen.
Adri meldt zo snel mogelijk aan de vraagouder wanneer het kind weer opgevangen kan worden.
Bij onverwachte verhindering van Adri hoeft de vraagouder geen opvangvergoeding te betalen aan Adri.

Ziekte/onverwachte verhindering van het kind

Bij ziekte van het op te vangen kind, stelt de vraagouder Adri hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en vindt er overleg plaats over de mogelijkheid van de opvang.
Bij onverwachte verhindering van het op te vangen kind, stelt de vraagouder, Adri hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Wanneer het kind ziek wordt of zich ernstig bezeerd terwijl hij/zij bij Adri is, neemt Adri contact op met de vraagouder. In overleg wordt er bekeken of het kind opgehaald dient te worden of bij Adri kan blijven.
Wanneer het kind niet wordt opgevangen i.v.m. ziekte of onverwachte verhindering van het kind worden de eerste twee dagen de afgesproken uren wel in rekening gebracht.

3. Contract

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle contracten tussen Adri en vraagouders. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden wordt de vraagouder geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden minimaal twee maanden voordat ze ingaan, schriftelijk aan de vraagouders doorgegeven.

Wijzigingen in het contract

Wijzigingen in het contract worden pas geldig wanneer deze door zowel vraag- als gastouder schriftelijk zijn ondertekend.

Tarieven

De hoogte van het uurtarief en eventuele andere vergoedingen worden opgenomen in het contract
De actuele tarieven voor de opvang zijn te vinden op de website van De Burcht Mini-BSO www.deburcht.vanommen.net.

Tariefswijzigingen

Tariefswijzigingen zullen twee maanden voor de wijziging schriftelijk (per e-mail) worden doorgegeven. Indien de opvang via een gastouderbureau loopt, zal deze via een door vraagouder(s) en Adri ondertekend wijzigingsformulier ook op de hoogte worden gesteld.

Reistijd

De tijd die Adri van huis is om een kind op te halen of weg te brengen, wordt als opvangtijd in rekening gebracht.

Opvanguren

Afgesproken opvanguren worden per kwartier in rekening gebracht, afgerond naar boven:
1 uur en 40 minuten wordt 1,75 uur
1 uur en 50 minuten wordt 2 uur
Wanneer het kind eerder komt en/of later vertrekt dan afgesproken dan geldt:
Het tijdstip van binnenkomst van het kind of het moment dat Adri van huis vertrekt om het kind op te halen, geldt als begintijd.
Het tijdstip van vertrek van het kind of het moment dat Adri weer thuis komt van het wegbrengen, geldt als eindtijd.

Beëindiging

Bij beëindiging van het contract geldt er een opzegtermijn van één maand zowel voor Adri als de vraagouders. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Wanneer de opvang via een gastouderbureau loopt dient de opzegging ook aan hen schriftelijk gemeld te worden.

Beëindiging contract voor aanvang van de opvang

Wordt het contract met Adri voor de ingangsdatum geannuleerd, dan is de vraagouder een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan de afgesproken opvanguren/dagen voor één maand, zoals deze in het contract overeengekomen zijn.

4. Verantwoordelijkheden

Informatie-uitwisseling over kind

Adri en vraagouder(s) dragen samen zorg voor een adequate uitwisseling van informatie over het kind en/of informatie die voor de opvang van het kind van belang zijn.

Zelfstandigheid kind

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er door Adri en de ouders overlegd welke mate van zelfstandigheid (zonder direct toezicht buiten spelen, zelfstandig fietsen etc) het kind aankan. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
Een kind mag pas zelfstandig van en naar school, huis of vriendjes en vriendinnetjes fietsen, wanneer hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de vraagouder en het kind schriftelijk heeft bevestigd zich aan de (verkeers-)regels te houden.

Ophalen van het kind door ander persoon dan vraagouder(s)

De vraagouder dient van tevoren door te geven wanneer het kind door een ander persoon opgehaald wordt. Adri geeft het kind pas mee, wanneer het kind bevestigd dat dit de juiste persoon is. Bij twijfel kan Adri aan degene die het kind komt ophalen, vragen zich te legitimeren.

Evaluatie

Om te kijken of alle afspraken nog up-to-date zijn, zal er minimaal één keer per jaar een evaluatiegesprek worden gehouden. In het geval van een plaatsing zonder tussenkomst van een gastouderbureau, zal deze in september plaatsvinden.
Op verzoek van de vraagouder kan de evaluatie ook via de e-mail worden gedaan. Een extra evaluatie kan zowel op initiatief van het gastouderbureau als op initiatief van Adri of vraagouder worden gehouden.

Allergische reactie van kind

Elke vorm van allergie bij het kind dient voor of tijdens het tekenen van de contract schriftelijk en ondertekend door de ouder(s) aan Adri gemeld te worden.
De ouder(s) zijn ook verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van eventuele medicatie die gegeven moet worden in geval van een allergische reactie. In dat geval wordt er ook een medicatieformulier toegevoegd aan de opvangcontracten.
Indien het kind enige vorm van een allergische reactie krijgt tijdens de opvang zonder dat Adri van de allergie op de hoogte is, kan Adri op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.

Calamiteiten

Adri heeft een achterwacht die tijdelijk waar kan nemen in geval van calamiteiten. De vraagouders zullen z.s.m. na het ontstaan van de calamiteit hiervan op de hoogte worden gebracht en worden geacht hun kind dan z.s.m. op te halen.

5. Privacy

Digitale opslag persoonsgegevens van vraagouders en gastkinderen

Adri slaat alleen persoonsgegevens op die ze nodig heeft voor het voeren van haar administratie en/of het op de hoogte houden van de ouders. Alle digitale persoonsgegevens (namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, huwelijkse staat ouder(s), school, huisarts, allergiën en afspraken) staan beveiligd met een wachtwoord en encryptie lokaal op Adri's computer.
Digitale contactgegevens (namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen) staan beveiligd met een wachtwoord/vingerscan en encryptie ook op iCloud.

Opslag op papier van persoonsgegevens van vraagouders en gastkinderen

Adri bewaart documenten met persoonsgegevens (contracten, kindformulieren en extra formulieren) op een plek die niet publiekelijk toegankelijk is.
Voor calamiteiten maakt Adri ieder jaar een foto van de kinderen uit één gezin voor een 'calamiteitensleutelhanger'. Op die sleutelhanger vermeld ze ook de namen van de kinderen en de contactgegevens van de vraagouders. Deze stelt ze alleen in geval van een calamiteit beschikbaar aan hulpverleners.

Delen van persoonsgegevens van vraagouders en gastkinderen met derden

In geval de opvang geregeld wordt via een gastouderbureau, kan het gebeuren dan Adri voor het functioneren van het gastouderbureau noodzakelijke gegevens met het gastouderbureau deelt.
In geval er controle plaats vind van de GGD, zal Adri de controleur inzage geven in de contracten, kindformulieren en eventuele aanvullende formulieren, zover zij daartoe wettelijk verplicht is. Ze zal erop toezien dat deze niet gekopieerd worden.
In geval er controle plaats vind van de belastingdienst, zal Adri de controleur alleen inzage geven in de contracten en administratie zover zij daartoe wettelijk verplicht is.
Alleen in geval van een calamiteit zal Adri contactgegevens van vraagouders en relevante informatie over gastkinderen delen met derden (hulpverleners en achterwacht)

Opslag en delen van foto's

Er worden tijdens de opvang alleen foto's genomen van kinderen waarvan de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Foto's van de opvang waar kinderen opstaan, worden opgeslagen op een eigen, met wachtwoord en encryptie beveiligde server.
De foto's worden alleen via WhatsApp of een tijdelijke link met een uniek wachtwoord gedeeld met de vraagouder(s) van het betreffende kind. Welk kanaal gebruikt wordt is afhankelijk van de voorkeur van de ouders
Foto's waar kinderen uit meerdere gezinnen op staan, worden alleen gedeeld wanneer alle betreffende vraagouder(s) hiervoor toestemming hebben gegeven.
Aan het begin van ieder schooljaar zullen de voorkeuren van vraagouders opnieuw worden vastgelegd
Als Adri een foto waar een kind op staat wil gebruiken voor haar website of op sociale media, zal ze hiervoor eerst overleggen met en schriftelijke toestemming vragen aan de ouder(s) van het betreffende kind.

Bewaartermijn persoonsgegevens van vraagouders en gastkinderen

Privacy gevoelige informatie (huwelijkse staat ouder(s), school, huisarts, medicatie, zelfstandigheid, allergiën en afspraken) verwijdert/vernietigt Adri binnen 1 jaar nadat ze niet meer relevant is (beëindigen contract).
Adri bewaart contractgegevens en administratieve gegevens voor zover noodzakelijk voor de belastingdienst 7 jaar.

Adri

Neem contact met mij op via e-mail of Facebook

Of schrijf een recensie op

© 2022 De Burcht Mini BSO registratienummer LRK 406248229 kvk 62047787